fbpx

Inžinierska činnosť

V praxi sa pod názvom/označením inžinierska činnosť rozumie doplnková služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaniach s dotknutými inštitúciami chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

Máte záujem? Napíšte nám