fbpx

Stavebný a autorský dozor

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ktorý tiež overuje dodržanie projektu v priebehu realizácie stavby a kontroluje, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.
Medzi hlavné povinnosti autorského dozoru patria :
– kontrolné dni zvolávané investorom
– stanoviská k zmenám materiálov a technických riešení
– upozornenie stavebníka popr. dotknutý orgán inštitúcií, ak zistí nedodržanie projektu, poprípade právnych predpisov a tiež technických noriem
– ak nedostatky neboli včas odstránené, môže požadovať zastavenie práce na stavbe, atď. Stavebný dozor:

Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti, atď.) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Medzi hlavné povinnosti autorskeho dozoru patria:
sledovanie spôsobu a postupov uskutočňovania stavbyy tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka
zodpovedá za zhodu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia
vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu

Máte záujem? Napíšte nám